1. Identiteit Opdrachtnemer

Bakker & Spees B.V.
Handelend onder de naam: Bakker & Spees B.V., Bakker&Spees
Vestigings- & bezoekadres: Amstel 141 F te (1018 EP) AMSTERDAM
Telefoonnummer: 020 638 1489
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur
E-mail: info@bakkerspees.nl
KvK-nummer: 33231509
Btw-identificatienummer: NL8121.32.282.B01

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Opdrachtnemer, zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon, verder te noemen “Opdrachtgever”, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.

2.2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van Opdrachtnemer en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen.

2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

2.4. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Opdrachtnemer haar bezwaren niet Schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.

2.5. Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.6. Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

3. Definities

Dienstverlening betekent de diensten aangeboden door Opdrachtnemer;

Opdrachtgever betekent iedere natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die een Overeenkomst met Opdrachtnemer is aangegaan althans hiertoe voornemens is;

Opdrachtnemer betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bakker & Spees B.V.;

Overeenkomst betekent de Schriftelijke overeenkomst van opdracht en/of licentieovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening, Opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten voor c.q. een licentie zal verstrekken aan Opdrachtgever;

Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website van Opdrachtnemers of langs een andere tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt;

4. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen door Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.

4.2. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand hetzij door (i) het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegezonden offerte hetzij (ii) door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging hetzij (iii) door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegezonden orderbevestiging.

4.3. Partijen komen de ingangsdatum, de duur, het tarief en nadere voorwaarden in de Overeenkomst overeen

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor de correcte en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever draagt, wanneer van toepassing, zorg voor adequaat systeembeheer, dat wil zeggen dat het systeem goed en veilig werkt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde gegevens. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever na uitvoering van de Overeenkomst retourneren.

5.2. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.

5.3. Opdrachtnemer houdt de gewerkte (over)uren bij in het urenregistratiesysteem van Opdrachtnemer.

5.4. Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als fatale termijn.

5.5. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, indien:

a) de Opdrachtgever een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b) Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal of kan nakomen;

c) Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst, dan wel tijdens de uitvoering van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of

d) door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.6. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst opschort, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zouden ontstaan.

5.7. Alle verplichtingen aan de zijde van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever hebben te gelden als een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan het resultaat van de door haar uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.

6. Uitvoering van de Dienstverlening

6.1. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om de Dienst voor zijn eigen onderneming te gebruiken, welk gebruik door Opdrachtnemer moet zijn beoogd. Het is Opdrachtgever verboden om de Dienst te laten gebruiken door derden.

6.2. Opdrachtnemer heeft het recht de inhoud, de functionaliteit, de omvang en de versie van de Dienst c.q. de onderliggende programmatuur tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verplicht om bepaalde eigenschappen of functionaliteiten op verzoek van Opdrachtgever in stand te houden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen na of vanwege voornoemde wijzigingen.

6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever vanwege preventief, correctief of adaptief onderhoud. Opdrachtnemer spant zich in om deze buitengebruikstelling tot het noodzakelijke minimum te beperken en om onderhoud zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden.

6.4. Opdrachtnemer is niet gehouden om Opdrachtgever op enigerlei wijze te doen beschikken over de onderliggende programmatuur van de Dienst.

7. Prijs en betaling

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd welke is gebaseerd op de werkelijk door Opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd door haar tijdens de uitvoering van Overeenkomst gemaakte onkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Opdrachtgever heeft niet het recht de Overeenkomst te beëindigen bij een aanpassing van de tarieven. Alle tarieven zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen. De urenregistratie van Opdrachtnemer is dwingend bewijs van de door Opdrachtnemer bestede en gefactureerde tijd, tegenbewijs door Opdrachtgever is niet mogelijk.

7.2. Opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte vergoeding binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever heeft niet het recht zich met betrekking tot de verplichting tot betaling van de factuur op opschorting beroepen. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever over de verschuldigde hoofdsom inclusief btw aan Opdrachtnemer verschuldigd: (i) een rente van 1% per maand en (ii) een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw bedraagt, met een minimum van € 40,00.

7.3. De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever komt te overlijden of wordt ontbonden, Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld, of na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer andere omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen.

7.4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen.

8. Garantie en Klachten

8.1. Opdrachtnemer garandeert niet dat de Dienstverlening foutloos is, zonder onderbrekingen functioneert en tijdig wordt gewijzigd bij wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer garandeert wel dat zij zich inspant om fouten en onderbrekingen binnen een redelijke termijn te herstellen. Opdrachtnemer heeft het recht om voornoemd herstel uit te stellen tot de release van een nieuwe versie van de onderliggende programmatuur.

8.2. Opdrachtgever dient eventuele klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking van de fout of binnen 24 uur na ontdekking van de onderbreking, Schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Daarna vervallen de haar mogelijk ter zake toekomende rechten, waaronder doch niet uitsluitend het recht op nakoming en schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

8.3. Het zonder protest behouden of betalen van facturen betekent dat Opdrachtgever instemt met de juistheid van de in die betreffende periode verrichte werkzaamheden en het gefactureerde bedrag, waaronder wordt begrepen de in rekening gebrachte tijdsbesteding, tarieven en onkosten, hetgeen er tevens toe leidt dat de haar in artikel 2 genoemde mogelijk toekomende rechten vervallen.

8.4. Indien Opdrachtgever een klacht tijdig kenbaar heeft gemaakt, zoals beschreven in artikel 2, treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

9. Overmacht

9.1. Van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van Opdrachtnemer is sprake, indien Opdrachtnemer wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van Opdrachtnemer, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Opdrachtnemer gebruikmaakt, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werkstaking, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) uitbraak van een ziekte, (x) hackaanvallen, (xi) DDOS-aanvallen en (x) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Opdrachtnemer om wat voor reden dan ook.

9.2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.

9.3. Uitsluitend indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

10. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrecht

10.1. De intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer op al hetgeen Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen, modellen en domeinnamen blijven berusten bij Opdrachtnemer en mogen door Opdrachtgever slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer geretourneerd.

10.2. Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij Opdrachtnemer. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Opdrachtgever komen te rusten, draagt Opdrachtgever deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Opdrachtnemer en zal Opdrachtgever indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee Opdrachtnemer al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer komen te rusten. Opdrachtgever doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Opdrachtgever blijven berusten, dan wel verbindt Opdrachtgever zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

10.3. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik door uitsluitend Opdrachtgever. Een gebruiksrecht geeft Opdrachtgever niet het recht te beschikken over de broncode. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van Opdrachtnemers intellectuele eigendomsrechten in ieder geval beperkt tot de duur van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dan wel voor de duur waarin Opdrachtgever producten van Opdrachtnemer afneemt. Het overeengekomen gebruiksrecht heeft nimmer te gelden als een koopovereenkomst en is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat Opdrachtnemer enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. Het overeengekomen gebruiksrecht wordt door Opdrachtgever aanvaard in de staat waarin het zich bij de aflevering bevindt. Er vindt geen acceptatietest plaats.

10.4. Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van een langdurige handelsrelatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bewerkstelligt Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer dat in het economische verkeer tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht Opdrachtgever alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend:

a) De staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van Opdrachtnemer in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van Opdrachtgever;

b) De staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van Opdrachtnemer bevat aan Opdrachtnemer;

c) Het vermijden van verwarringsgevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van Opdrachtnemer;

10.5. Alle niet openbaar toegankelijke informatie inzake het bedrijfsproces van Opdrachtgever en Opdrachtnemer, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. Dergelijke vertrouwelijke informatie delen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet met derde partijen en gebruiken zij ook niet ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een verbintenis tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

10.6. Bij overtreding van de artikelen 10.1, 10.2, 10.4 en 10.5 zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade aan gewassen, schade in verband met asbest en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Opdrachtnemer, haar ondergeschikten en/of haar ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

11.2. Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 11.1 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt.

11.3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Opdrachtnemer ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

12. Privacy

12.1. Wanneer Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.2. Indien Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Opdrachtnemer en Opdrachtgever Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.3. Opdrachtnemer en Opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de aan Opdrachtnemer opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

13. Backup

13.1. Opdrachtnemer is in beginsel niet gehouden tot het maken van back-ups. Opdrachtgever heeft zelf de mogelijkheid tot het maken van een back-up van zijn data welke hij heeft verwerkt in de Software. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot het maken van back-ups door Opdrachtnemer, dan zal dit expliciet tussen partijen in de Overeenkomst opgenomen worden. Opdrachtnemer kan hier kosten voor in rekening brengen.

13.2.  Op het moment dat in de Overeenkomst is opgenomen dat Opdrachtnemer voor Opdrachtgever back-ups zal maken, dan geldt dat, tenzij in de Overeenkomst een afwijkende regeling is opgenomen, Opdrachtnemer minimaal eens per week een volledige back-up zal maken. Onder een volledige back-up wordt verstaan: wat betreft CIVIEL ONLINE de complete database met stamgegevens en opgeslagen bestekken en wat betreft VISI de complete database met transactie en bijlagen.

Opdrachtnemer zal de back-up bewaren overeenkomstig de binnen de organisatie van Opdrachtnemer geldende bewaartermijn. Indien Opdrachtgever een andere bewaartermijn wenst toe te passen, dient hier expliciet in de Overeenkomst andere afspraken over gemaakt te worden. Opdrachtnemer kan voor het toepassen van andere bewaartermijnen extra kosten in rekening brengen.

13.3. Op het moment de Opdrachtnemer overgaat tot het maken van back-ups en deze back-ups zal bewaren voor Opdrachtgever, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor nakoming van alle op hem van toepassing zijnde wettelijke administratieve- en bewaarverplichtingen.

14. Data

14.1. Tenzij partijen afwijkende bepalingen omtrent datagebruik hebben opgenomen in de Overeenkomst, geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel.

14.2. Op het moment dat de Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, eindigt, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever en diens gebruikers direct ontkoppelen uit de Diensten.

14.3. Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever per einde Overeenkomst de mogelijkheid om de data als een leesbaar archief te ontvangen. Indien Opdrachtgever hier gebruik van wenst te maken, dan dient dit in de Overeenkomst te zijn opgenomen. Mocht de Overeenkomst deze bepaling niet bevatten, maar wenst Opdrachtgever toch de data nog wensen te ontvangen, dan kan Opdrachtgever een verzoek tot export van het databestand Schriftelijk indienen bij Opdrachtnemer. Dit verzoek dient uiterlijk één maand voor einde van de Overeenkomst bij Opdrachtnemer zijn binnengekomen.

14.4. Nadat Opdrachtgever en diens gebruikers zijn ontkoppeld uit de Software, wordt de data van Opdrachtgever verwijderd. Opdrachtnemer verstrekt, op verzoek van Opdrachtgever, bewijs van vernietiging.

15. Portretrechten en gebruik naam/logo Opdrachtgever

15.1 Opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming aan Opdrachtnemer voor openbaarmaking van door of namens Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gemaakt (audio)visueel beeldmateriaal, waarop Opdrachtgever en/of haar werknemers zichtbaar is/zijn. Opdrachtnemer heeft in ieder geval het recht het (audio)visueel beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. Opdrachtgever zal zich niet verzetten tegen het gebruik van het (audio)visueel beeldmateriaal, noch zal Opdrachtgever daartoe een vergoeding van Opdrachtnemer verlangen.

15.2 Opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming en geeft voor zover nodig een niet-exclusieve, overdraagbare licentie voor onbepaalde duur aan Opdrachtnemer tot het gebruikmaken van de handelsnaam en/of het logo c.q. beeldmerk van Opdrachtgever voor promotionele doeleinden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gerechtigd de toestemming en/of de licentie met onmiddellijke ingang in te trekken dan wel opzeggen.

16. Opzegging van de Overeenkomst

16.1. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, eindigt deze van rechtswege en is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever niet mogelijk. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opdrachtnemer heeft zonder opgave van redenen het recht een Overeenkomst Schriftelijk (ook tussentijds) op te zeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

16.2. Indien de Dienstverlening bestaat uit het (doen) verzorgen van een cursus, congres, lezing, workshop, studiedag, excursie, training of een vorm van Dienstverlening van soortgelijke strekking door Opdrachtnemer, mag Opdrachtgever in afwijking van de eerste volzin van artikel 1, de Overeenkomst Schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van de volgende vergoeding van de prijs:

a) Tot zeven dagen voor aanvang: kosteloos;

b) Vanaf zeven dagen of minder voor aanvang: 100% van de prijs.

Opdrachtnemer heeft echter het recht in geval van voornoemde vormen van Dienstverlening de Overeenkomst Schriftelijk tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn, zonder aansprakelijk te zijn voor de schade die Opdrachtgever daardoor lijdt.

17. Ontbinding van de Overeenkomst

17.1. De Overeenkomst kan door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien Opdrachtgever één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

17.2. De Overeenkomst kan voorts door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien:

a) Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b) Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;

c) Op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

d) Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;

e) Opdrachtgever komt te overlijden;

f) Opdrachtgever wordt ontbonden;

g) Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

h) Na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer andere omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen; een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

18. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

18.1. Opdrachtgever kan vorderingen op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

18.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Opdrachtnemer enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

19. (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Opdrachtnemer vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

20. Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

20.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

20.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3. Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.